Okategoriserade

Söka bidrag ingår i forskningsarbetet

Att söka bidrag, anslag eller stipendier för sin forskning är en del av forskarens arbete, även om man är anställd vid ett universitet. Det handlar alltså om att få finansiering för sitt eller forskarteamets projekt. Det kan vara till ett helt forskningsprojekt eller någon aspekt av projektet, till exempel materialinsamling, att delta på en konferens eller för att publicera en artikel eller bok.

Vid utlysning av stipendier behöver man först och främst informera sig om fondens ändamål och till vem stipendiet exakt vänder sig, vilka kriterier som gäller och deadline för ansökan. Det egna forskningsprojektet behöver med andra ord vara inom den ram och det område som fonden avser och man behöver kunna avsätta tid för att lämna in en komplett ansökan innan deadline, annars är det ingen idé att göra sig mödan. I ansökan gäller det att formulera sig så att det stämmer överens med fondens ändamål, uttrycka sig koncist, tydligt och övertygande och noga kontrollera att man få med allt som krävs. Inte minst behöver abstraktet vara tillräckligt intressant för att överhuvudtaget komma vidare i ansökningsprocessen. Två andra avgörande faktorer är vad som är nytt, alltså vad forskningsprojektet kan tillföra till den samlade kunskapen, och varför forskningsprojektet är relevant från ett större samhällsperspektiv, alltså vad resultatet skulle kunna göra för nytta.

Som doktorand kan man också behöva söka stipendier för att finansiera forskarutbildningen eftersom man vanligtvis har gjort åt och uppnått kvoten för studiemedel. I Sverige kan man sedan några år tillbaka endast få en doktorandplats genom att erhålla en utlyst doktorandtjänst, och de är få. Det är dock vanligtvis inte fallet internationellt, exempelvis vid Åbo Akademi, utan man kan bli beviljad en doktorandplats vid ett universitet och tilldelad handledare, men man får finansiera sin utbildning själv eller med hjälp av olika medel. Även om man har en anställning som doktorand (lönen motsvarar ungefär studiemedel) kan man också behöva söka stipendier för att exempelvis finansiera insamling av material eller delta på en konferens.

Vid Åbo Akademi är det ytterst få doktorandtjänster som utlyses så att söka stipendier för en tid av forskarutbildningen är vanligt (stipendierna brukar vara på sex eller tolv månader). Man kan också se det som en del av forskarutbildningen och träning på att bli mer kompetent på att söka forskningsanslag, inte minst om man har tänkt arbeta som forskare efter disputationen. Stipendier utlyses en eller flera gånger om året av Åbo Akademi och ett antal andra stiftelser och institut. Konkurrensen är hård och har man som jag ett förhållandevis smalt forskningsområde, exempelvis jämfört med ekonomi, teknik och medicin, är också antalet stipendier att ansöka begränsad.

Jag har ansökt några stipendier varje år sedan jag började forskarutbildningen vid Åbo Akademi 2020. Första året erhöll jag ett litet resestipendium av Björkhems minnesfond och till min stora glädje blev jag igår beviljad ett doktorandstipendium på ett år av forskningsnämnden vid Åbo Akademi.