Okategoriserade

Du vinner på att delta i studier

Du har allt att vinna på att delta i studier och det kan vara mycket givande på ett personligt plan, förutom att du bidrar till forskningen och den samlade kunskapen och förståelsen i samhället. Så har du varit med om en händelse eller händelser eller har egna upplevelser som skulle kunna kallas mystiska ta dig tid att delta i den här studien. Det innebär att du skriver och berättar om det du varit med om med stöd av frågor som underlättar berättandet samt besvarar några få bakgrundsfrågor. Din berättelse är självklart anonym enligt strikta forskningsetiska principer som gör att du kan känna dig trygg med att dela din berättelse.

Att ”skriva av sig” och dela en mystisk händelse eller sin upplevelse kan ge en känsla av lätthet och befrielse. Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Det handlar om upplevelser som kan tolkas på många olika sätt och som med andra ord kan kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga. Att skriva hjälper dig att reflektera, tänka, förstå, förtydliga och få perspektiv. Det finns även etablerade metoder som reflekterande skrivande och terapeutiskt skrivande där man använder sig av skrivprocessen för utveckling, läkande och ökad förståelse. Din berättelse kan också berika andra och till exempel öka förståelsen om att man inte är ensam. Vi är ju sociala varelser och behöver bekräftelse.

Genom att prata eller skriva och dela din berättelse bidrar du således också till en normalisering av upplevelser som dessa och ökar förståelsen för vilken betydelse och mening det kan ha. Det visar också hur vanligt mystiska upplevelser av olika slag faktiskt är, även om vi generellt sett inte pratar så mycket eller oförbehållsamt om det, inte sällan för att vi är rädda för att betraktas som vidskepliga, naiva, flummiga eller lite korkade.

Det kan också vara lättare att skriva i ”sin egen kammare” i lugn och ro än att tala om ett ämne som kan upplevas lite känsligt eller svårt att prata om. Dessutom är det roligt att skriva – skriv som du talar! Det hör dock till sakens natur att det kan vara svårt att sätta ord på och verbalisera sina mystiska upplevelser, fast det kan ju även gälla andra erfarenheter. Jämför till exempel att beskriva och sätta ord på den taget för givet mänskliga ordinära erfarenheten av att ”vara i sin kropp” med den extraordinära mystiska erfarenheten av en ut ur kroppen-upplevelse. 

Genom att delta i studien bidrar du också till samhällsvetenskaplig och kulturell forskning och kunskapsproduktion. Empiriska studier innebär inom samhällsvetenskaper och humaniora att människor i samhället deltar i studierna för att öka kunskapen inom det specifika område som forskaren studerar.

Genom att besvara webbenkäten bidrar du med andra ord till att öka kunskapen och förståelsen inom både den vetenskapliga akademin och bland allmänheten och inte minst inom vården för hur mystiska erfarenheter av olika slag kan skapa mening för samtida människor i ett sekulariserat samhälle. Samarbetet med arkiven, Folklivsarkivet vid Lunds Universitet (för svenska deltagare) och Cultura vid Åbo Akademi (för finländska deltagare), gör också att din berättelse inte förblir en ”hemlighet” och kanske dör med dig utan bevaras både för samtiden och efterlevande. Du skriver med andra ord historia.