The Blog

Avslutande masteruppsats

Den här terminen ska jag sysselsätta mig med den avslutande masteruppsatsen. Den övergripande problemställningen är: Vad innebär det att tro på oförklarliga fenomen i ett sekulariserat senmodernt samhälle?

Metoden är fokusgrupper där deltagarna, 4-6 personer, samtalar om vad det kan innebära att tro på oförklarliga fenomen i samtiden. Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig.

Jag håller också utkik efter doktorandtjänster och förbereder ansökan.

Vad är dina projekt för det nya året?

6 januari, 2018 0 Comments

Religiositet i populärkulturen

En kurskollega berättade att hon gick distanskurser vid Högskolan i Dalarna. Jag undersökte saken närmare och kunde inte motstå att anmäla mig till kursen Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext med Tomas Axelsson. Kursen är på halvfart 7,5 p och ska bli mycket intressant.

Vad behöver du för ”krydda” i livet just nu?

20 november, 2017 0 Comments

Intensiv kursstart

Veckans kurstart har varit intensiv med tre föreläsningar i den på masternivå obligatoriska kursen Religion, tradition och kommunikation. Kursupplägget består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, individuellt arbete och inlämningsuppgifter. Kursen syftar inte minst på att reflektera över sin egna roll och hur man pedagogiskt kan undervisa i religion på ett tilltalande sätt.

Jag har också haft en muntlig avslutade tenta på läskursen Avancerad I med min handledare samt inlett läskursen Avancerad II. Kursen består av två block och börjar med läsning av några sociologiska, psykologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska klassiker. Därefter väljer man ett religionsbeteendevetenskapligt delområde för fördjupade studier. Respektive bok ska redovisas skriftligt eller muntligt samt en artikel skrivas.

Min tanke är att i det andra delområdet fördjupa mig i tankar om modernt/senmodernt samhälle och religiositet/andlighet kopplat till tro på oförklarliga fenomen. Spännande!

Hur får du intellektuell stimulans?

1 september, 2017 0 Comments

På G

Sommaren har varit givande på många sätt. Både arbete och vila. Mycket natur, reflektion och inspiration.

Förutom att jag har intensivläst läskursen Avancerad 1 på masternivå, har jag bland annat haft ett ”mini-retreat”. För att förmedla forskning till allmänheten och bidra till att minska tabu kring tro på oförklarliga fenomen har jag som frilans tecknat ett avtal med Egmont Publishing och Tidningen Nära, så håll gärna utkik där. Den första artikeln handlar om Hilma af Klint och Anna Laestadius Larssons senaste roman om henne. Två andra beställda artiklar som jag skrivit i sommar handlar om svenskarnas tro, eller icke tro, och om fantasy filmer som Harry Potter kan fylla ett existentiellt tomrum. I den senare artikeln ingår också vårt besök (min dotter och jag) på Harry Potter museet utanför London.

Vidare har jag tagit kontakt med några närliggande kommuner för dialogmöten om religion i sekulariserade Sverige i integrationsprojekt för nyanlända. Det visade sig att intresset var stort för även föreläsning för allmänheten och individuell vägledning så jag hoppas att det blir något av det i höst.

Nästa vecka drar kurserna igång vid Lunds Universitet, då också mentorsuppdragen som jag har där. Det ideella arbetet på Skyddsjouren tickar på och så tänkte jag erbjuda en meditationskurs, för nybörjare eller för att komma igång igen om man ”kommit av sig”. Så jag är på G! Är du?

24 augusti, 2017 0 Comments

Nuläge och framtidsplaner

Under metodkursen som nu är avslutad har jag fått möjlighet att prova olika samhällsvetenskapliga metoder så som fokusgruppintervju, observation, videodagbok, narrativ intervju, fotoelicitering, det vill säga att med hjälp av bilder lockar fram till berättande och netnografi, att forska med hjälp av internet. Det har varit mycket intressant och givande. Det är ju en helt annan sak att läsa om en metod och praktiskt genomföra det och få egen erfarenhet.  Varmt tack till alla som deltagit.

Under juni intensivläste jag också en avancerad läskurs på masternivå, vilket innebär att jag nu bara har ett års heltidsstudier kvar innan jag kan ta ut masterexamen inom religionsbeteendevetenskap :). Nu surfar jag runt och kontaktar olika högskolor och universitet i Skandinavien angående ansökan till doktorand inom området tro på oförklarliga fenomen, mening och välbefinnande i samtiden. Mina förhoppningar är att kunna ansöka i början på nästa år med start hösten 2018 även om masteruppsatsen inte kommer vara klar då utan ansökan kompletteras vid terminens slut. Håll tummarna!

Hur ser dina framtidsplaner ut? Kanske något att reflektera över i sommar. Vi hörs igen vid höstterminsstarten!

5 juli, 2017 0 Comments

Situationens och systemets inverkan

Just nu håller jag på med en ”miniuppsats”, motsvarande en före detta B-uppsats, på tros- och livsvetenskapskursen. Eftersom jag också läser religionsbeteendevetenskap valde jag att fördjupa mig i Philip Zimbardos vad jag anser inkonsekventa argumentation i boken The Lucifer Effekt. Understanding how good people turn evil (2008) relaterat till den inom sociologin klassiska struktur-aktör problematiken. Zimbardos experiment skulle bland annat också kunna diskuteras utifrån etiska aspekter, ansvarsägande och om experimentet överhuvudtaget var befogat för att belägga situationens och systemets påverkan på människans handlande, men det gör jag alltså inte nu.

Jag som beteendevetare tvivlar inte alls på systemets och situationens makt och inflytande över människans handlingar som Zimbardo argumenterar för utan det jag ifrågasätter och undersöker är alltså Zimbardos inkonsekventa argumentation och brist på teoretisk anknytning till struktur-aktör problematiken. I större “delen” av The Lucifer Effekt. Understanding how good people turn evil som avhandlar orsaken till att friska och vad som kallas “normala” människor begår onda handlingar argumenterar Zimbardo nämligen för att det är situationen och systemet som avgör människans handlande men i det avslutande kapitlet och sista “delen” i boken avseende “motgift” och att handla gott är det individen, eller aktören, som är avgörande. Hårdrar man med andra ord Zimbardos argumentation så beror människans handlingar när de betraktas som onda på situationen och systemet men när människans handlingar betraktas som goda så beror det på individen. Så är det naturligtvis inte utan situationen och systemet påverkar oss på gott och ont och som individen har du i en demokrati möjlighet att välja, eller välja att inte välja, att agera.

Vad tror du, hur mycket påverkas vi egentligen av andra, situationen och systemet?

18 maj, 2017 0 Comments

Vad är ondska?

Temat på nuvarande delkurs inom tros- och livsvetenskapen är Människans ondska och lidande. Vi läser bland annat psykologen Philip Zimbardos bok ”The Lucifer effect. Understanding how good people turn evil” (2008). Han är inte minst känd för Standford Prison Experiment (för något år sedan kom det en film grundat på boken, se den gärna!) men först – vad är egentligen onda handlingar och ondska?

Gränsen mellan vad som uppfattas eller bedöms som gott eller ont är diffus och flytande, kontextuellt, relativt och individuellt. Ont kan förekomma både i naturen och kulturen men vad som uppfattas som ont eller gott handlar främst om etik och moral. Det är heller inte någon rättslig fråga. En människas intention kan vidare vara god, men konsekvenserna av handlingen kan av andra uppfattas onda.

Zimbardo har utifrån sitt perspektiv definierat ondska på följande sätt: “Evil consists in intentionally behaving in ways that harm, abuse, demean, dehumanize, or destroy innocent others – or using one’s authority and systemic power to encourage or permit others to do so on your behalf” (Zimbardo 2008: 5).

Ondska kan således vara att avsiktligt skada, utnyttja, förnedra, såra, förstöra eller avhumanisera andra eller att genom sin makt uppmuntra eller tillåta andra att utföra onda handlingar. Kort och gott (!) som Ivring Sarnoff uttrycker det “Evil is knowing better but doing worse” (Ivring Sarnoff i Zimbardo 2008: 5).

Vad är ondska för dig?

11 april, 2017 0 Comments